figure-1這次做炎炎消防隊裡的茉希尾瀨

我沒看過這部作品

因為我的YouTube出現他的短片

覺得很有型所以想做做看
figure-2
figure-3
figure-4做了兩個造型

figure-5
figure-6
figure-7
figure-8figure-9
一開始以為是召喚師

找參考時覺得像格鬥家

figure-10figure-11
figure-12
figure-13figure-14

figure-15