figure-1

20190130 看多布局短單教學分享倉位調整

figure-2

20190131 影音解盤

figure-3

20190211 短單獲利出場 , 倉位調整分享

figure-4

20190212 持續偏多有壓思考

figure-5

20190213 影音解盤

20190214 解盤 + 倉位調整分享 

figure-6

20190217 影音解盤

20190219 推測出有機會出現不正常盤法

figure-7

20190220 出現極值勝率高當沖機會, 倉位調整分享(看多但做空)

figure-8


20190221 持續看多但不追高,並且解說主要因素

figure-9

20190225 看多但有壓格局

figure-10

2月倉操作正報酬率

待續 ...............