figure-1

...........................................................................................................................................................

16:50 澳洲甲 墨爾本勝利 讓0.5球 阿德萊德聯  推薦:  主-0.5球

20:00 俄超 莫斯科中央陸軍 讓1/1.5球 克拉斯諾亞爾斯克  推薦:  主-1/1.5球

22:30 德甲 拜仁慕尼黑 讓2.5/3球 紐倫堡  推薦:  主-2.5/3球

22:30 德甲 沃爾夫斯堡 受讓0/0.5球 賀芬咸  推薦:  客-0/0.5球

23:00 英冠 列斯聯 讓0.5/1球 昆士柏流浪  推薦:  主-0.5/1球